Statek Vlčkovice, o.p.s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Klub Sibiř)

Služba je poskytována dle § 62 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Poslání služby:

Poskytujeme služby dětem a mladým lidem od 6 do 18 let ve Voticích. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. 

Co to znamená?

Pomáháme dětem a mladým lidem, aby

 • zdravě, smysluplně a bezpečně trávili svůj volný čas,
 • zvládali školu či zaměstnání,
 • byli samostatní a začleňovali se do společnosti,
 • věděli o svých právech a povinnostech,
 • neohrožovali sebe ani jiné
 • a řešili své obtížné životní situace.

Poskytované služby:

 • volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutická činnost
 • základním sociálním poradenství, depistážní činnosti

Naše principy:

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

 

Otevírací doba:

Út 13:00-17:30
St 13:00-17:30
Čt 13:00-17:30
Pá 13:00-17:30

 

Adresa:

Adresa klubu: Husova 383, 259 01 Votice (Mapa)

Adresa kanceláře: Husova 587, 259 01 Votice (Mapa)

 

Kontakty:

tel: +420 734 520 823
e-mail: sibir@statekvlckovice.cz
sociální sítě: facebookinstagram

Barbora Počepická, vedoucí přímé práce
+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

Stefanie Chaloupková, sociální pracovnice
+420 734 520 834, chaloupkova@statekvlckovice.cz

Barbora Dufková, pracovnice v sociálních službách
+420 734 520 833, dufkova@statekvlckovice.cz

Marie Kounková, pracovnice v sociálních službách
+420 734 520 823, kounkova@statekvlckovice.cz

Jan Počepický, ředitel
+420 604 915 427, pocepicky@statekvlckovice.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Registrace sociální služby

Leták


Aktivity projektu jsou podpořeny z MPSV, rozpočtu Středočeského kraje a dalších zdrojů. Děkujeme!